سندبلاست حقیقت

سندبلاست با کیفیت
سندبلاست با کیفیت

سندبلاست با کیفیت

سندبلاست با کیفیت

چنانچه در هوای طوفانی رنگ اجرا شود موارد ذیل اتفاق می‌افتد.
سطوح رنگ كه هنوز خشك نشده به گرد و خاك آلوده می‌شود.
گرد و خاك روی سطوحی كه در حال رنگ آمیزی است نشس ته و باعث عدم چسبندگی لایه رنگ می‌شود.
‌گرد و خاك در ظرف رنگ وارد شده و سبب گرفتگی نازل رنگپاش م یگردد.
رنگ آمیزی در هوای بارانی روی لایه قبلی چسبندگی نداشته و از سطح جدا می‌شود.

چنانچه در هوای طوفانی رنگ اجرا شود موارد ذیل اتفاق می‌افتد. سطوح رنگ كه هنوز خشك نشده به گرد و خاك آلوده می‌شود. گرد و خاك روی سطوحی كه در حال رنگ آمیزی است نشس ته و باعث عدم چسبندگی لایه رنگ می‌شود. ‌گرد و خاك در ظرف رنگ وارد شده و سبب گرفتگی نازل رنگپاش م یگردد. رنگ آمیزی در هوای بارانی روی لایه قبلی چسبندگی نداشته و از سطح جدا می‌شود.چنانچه در هوای طوفانی رنگ اجرا شود موارد ذیل اتفاق می‌افتد. سطوح رنگ كه هنوز خشك نشده به گرد و خاك آلوده می‌شود. گرد و خاك روی سطوحی كه در حال رنگ آمیزی است نشس ته و باعث عدم چسبندگی لایه رنگ می‌شود. ‌گرد و خاك در ظرف رنگ وارد شده و سبب گرفتگی نازل رنگپاش میگردد. رنگ آمیزی در هوای بارانی روی لایه قبلی چسبندگی نداشته و از سطح جدا می‌شود.سندبلاست با کیفیت چنانچه در هوای طوفانی رنگ اجرا شود موارد ذیل اتفاق می‌افتد.سطوح رنگ كه هنوز خشك نشده به گرد و خاك آلوده می‌شود.سطوح رنگ كه هنوز خشك نشده به گرد و خاك آلوده می‌شود. گرد و خاك روی سطوحی كه در حال رنگ آمیزی است نشس ته و باعث عدم چسبندگی لایه رنگ می‌شود. ‌گرد و خاك در ظرف رنگ وارد شده و سبب گرفتگی نازل رنگپاش م یگردد. سندبلاست
سندبلاست با کیفیت